801 011 033 lub 32 220 35 21 biuro@omegasoft.pl

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWYCH – TOWARÓW W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (ESD)

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentom, a od 1 stycznia 2021 r. również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient ma prawo odstąpić od zawartej z Omegasoft umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Jeśli przedmiotem umowy jest dostarczenie treści cyfrowych (towarów w wersji elektronicznej ESD) termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas – OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j. ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek B 40-384 Katowice, tel. 32 220 35 21 lub email biuro@omegasoft.pl – o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umów, których przedmiotem są:

Towary w wersji elektronicznej ESD (treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Omegasoft o utracie prawa odstąpienia od umowy;
Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (licencje imienne).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zakupiony towar należy przesłać na adres sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient odpowiadają za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJE

Omegasoft zobowiązany jest do dostarczenia kupującemu towaru bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedanego towaru na zasadach rękojmi określonej w Kodeksie cywilnym.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres:

OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j.
ul. ks. bpa Bednorza 2a-6
Budynek B 40-384 Katowice

Lub biuro@omegasoft.pl

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami dotyczących zakupów internetowych, w tym m.in. z możliwości wszczęcia polubownego postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

GWARANCJA

Omegasoft nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.

Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w umowach licencyjnych poszczególnych Towarów.

Malcare WordPress Security